1. Ο διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας TRAVEL STORIES του Carnet de Voyage είναι ανοικτός σε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφους, κατοίκους Ελλάδας και εξωτερικού.

2. Ο/η φωτογράφος που θα λάβει συμμετοχή πρέπει να είναι ο/η δημιουργός των εικόνων που έχουν υποβληθεί στο όνομα του/της. Η ευθύνη υποβολής ψευδών στοιχείων, επιβαρύνει τον συμμετέχοντα/ουσα και αυτομάτως θα αποκλείεται του διαγωνισμού.

3. Ο/η φωτογράφος πρέπει να είναι ο/η κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων για την υποβολή των φωτογραφιών. Η ευθύνη υποβολής ψευδών στοιχείων, επιβαρύνει τον συμμετέχοντα/ουσα και αυτομάτως θα αποκλείεται του διαγωνισμού.

4. Κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετέχει με μία (1), δύο (2) ή τρεις (3) Tαξιδιωτικές Iστορίες.

5. Κάθε ιστορία ταξιδιού θα πρέπει να περιλαμβάνει από  δέκα (10) ΕΓΧΡΩΜΕΣ φωτογραφίες.

6. Μια εικόνα μπορεί να εισαχθεί μόνο μία(1) φορά ως μέρος μιας ιστορίας ταξιδιού. Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται περισσότερες από μία(1) φορές θα αφαιρούνται αυτόματα από τον διαγωνισμό.

7. Οι φωτογραφίες μπορούν να υποβληθούν είτε έχουν δημοσιευθεί είτε όχι.

8. Οι εικόνες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Οι εικόνες πρέπει να σταλούν με το αρχικό μέγεθος εικονοστοιχείων (εκτός εάν έχουν περικοπεί). Απαγορεύεται η αλλαγή κλίμακας ή ανάλυσης.

Πρέπει να φορτωθούν σε μορφή JPEG με συμπίεση υψηλής ποιότητας. Οι επιλεγμένες εικόνες θα χρησιμοποιηθούν για αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας.

9. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να δείχνουν το όνομα του φωτογράφου ή της δημοσίευσης ή άλλες πληροφορίες (αυτές οι λεπτομέρειες θα συμπεριληφθούν στα κρυφά δεδομένα των εικόνων αλλά δεν πρέπει να είναι ορατές στην ίδια την εικόνα).

10. Όλες οι εικόνες πρέπει να έχουν ακριβείς λεζάντες, γραμμένες μόνο στην αγγλική γλώσσα και να περιέχουν όλες τις πληροφορίες της απεικόνισης.

11. Θα γίνονται αποδεκτές μόνο οι εικόνες μονής έκθεσης και ενιαίου πλαισίου. Δεν γίνονται δεκτά τα εξής:

Πολλαπλές εκθέσεις, πολυτυπία (δίπτυχα, τρίπτυχα κ.ο.κ.).

Πανοράματα, είτε παραγόμενα σε φωτογραφική μηχανή είτε με λογισμικό επεξεργασίας εικόνων.

12. Το περιεχόμενο μιας εικόνας δεν πρέπει να μεταβάλλεται προσθέτοντας, αναδιατάσσοντας, αναστρέφοντας, παραμορφώνοντας ή αφαιρώντας ανθρώπους και / ή αντικείμενα μέσα στο πλαίσιο. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις:

(i) Επιτρέπεται η περικοπή που αφαιρεί ξένες λεπτομέρειες .

(ii) Επιτρέπεται η αφαίρεση σκόνης αισθητήρα ή γρατζουνιές σε σάρωση αρνητικών.

13. Επιτρέπονται προσαρμογές χρώματος που δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενο, με δύο εξαιρέσεις:

(i) Οι αλλαγές χρώματος δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στην απόχρωση, σε τέτοιο βαθμό που τα μεταποιημένα χρώματα να αποκλίνουν από τα αρχικά χρώματα.

(ii) Δεν επιτρέπονται μεταβολές στην πυκνότητα, την αντίθεση, το χρώμα και / ή το επίπεδο κορεσμού που μεταβάλλουν το περιεχόμενο με το να σκοτεινιάζουν ή να εξαλείφουν τα υπόβαθρα ή / και αντικείμενα ή άτομα στο φόντο της εικόνας.

14. Θα γίνονται αποδεκτές μόνο οι καταχωρήσεις που αποστέλλονται και υποβάλλονται μέσω της εισερχόμενης αλληλογραφίας (1stphotocontest@gmail.com) της ιστοσελίδας.

15. Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχών στον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό TRAVEL STORIES του Carnet de Voyage είναι στις 30 Αυγούστου 2018 μέχρι τις 23.59 μ.μ.

16. Οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους. Για τις φωτογραφίες που βραβεύονται, οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων παραχωρούν άδεια στο Carnet de Voyage για απεριόριστη μη αποκλειστική χρήση εικόνων για δραστηριότητες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων, online και εκτυπώσεων, σε σχέση με τον διαγωνισμό, την έκθεση και όλες τις διαφημιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες υπό την αιγίδα του Carnet de Voyage, χωρίς καμία αμοιβή.

17. Για όλες τις φωτογραφίες, εκτός από τις βραβευμένες φωτογραφίες, οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων παραχωρούν στο Carnet de Voyage μη αποκλειστική χρήση εικόνων για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, χωρίς καμία αμοιβή να οφείλεται.

18. Οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων δηλώνουν και εγγυώνται ότι η υποβολή των φωτογραφιών δεν παραβιάζει κανένα νόμο και επιπλέον ότι κανένας τρίτος δεν μπορεί να προβάλει οποιεσδήποτε αξιώσεις ή οποιεσδήποτε αντιρρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα που παρέχονται στο Carnet de Voyage που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15. Οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αποταθούν στο Carnet de Voyage για τυχόν αξιώσεις τρίτων που σχετίζονται με αυτό.

19. Οι Κανόνες Συμμετοχής και οποιαδήποτε διαφορά, διαδικασία ή αξίωση οποιασδήποτε φύσης προκύψουν ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τους Κανόνες Συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

20. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τους Κανόνες Συμμετοχής (συμβατικές ή εξωσυμβατικές) αποφασίζεται αποκλειστικά από το αρμόδιο δικαστήριο της Αθήνας.

21. Οι όροι που καθορίζονται στους Κανόνες Εισόδου είναι δεσμευτικοί και το Carnet de Voyage διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή κατά την κρίση των μελών της κριτικής επιτροπής που συμμετέχει στο διαγωνισμό.

22. Οι νικητές και οι φιναλίστ του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν από την κριτική επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 23:59 μ.μ. μέσω των ιστοσελίδων του Carnet de Voyage και του διαγωνισμού.

23. H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

1. The International Photo Contest TRAVEL STORIES of Carnet de Voyage is open to professional or amateur photographers, residents of Greece and abroad.

2.The photographer must be the author of the pictures submitted in his/her/ name. The responsibility for submitting false information will be charged to the participant who will automatically be excluded from the contest.

3. The photographer must be the copyright holder to submit the pictures. The responsibility for submitting false information will be charged to the participant who will automatically be excluded from the contest.

4. Each photographer can take part with one (1), two (2) or three(3) Travel Stories.

5. Each travel story must include ten (10) COLOUR photos.

6. A picture can only be entered once as part of a travel story. Pictures submitted more than once will be removed from the contest.

7. Pictures can be submitted whether or not they have been published.

8. Pictures must meet the following specifications:

Upload images with the original pixel size (unless cropped). Do not scale and do not change the resolution.

Must be uploaded in JPEG format with high quality compression. The winning images will be used for high quality reproduction.

9. Pictures must not show the name of the photographer or publication, or any other information (these details can be included in the metadata of the pictures but must not be visible on the picture itself).

10. All pictures must have accurate captions, written in English only, and contain all the information.

11. Only single exposure and single frame pictures will be accepted. The following are not accepted:

Multiple exposures, polyptychs (diptychs, triptychs, and so forth).

Stitched panoramas, either produced in-camera or with image editing software.

12. The content of a picture must not be altered by adding, rearranging, reversing, distorting or removing people and/or objects from within the frame. There are two exceptions:

(i) Cropping that removes extraneous details is permitted.

(ii) Removing sensor dust or scratches on scans of negatives is permitted.

13. Adjustments of color that do not alter content are permitted, with two exceptions:

(i) Changes in color may not result in significant changes in hue, to such an extent that the processed colors diverge from the original colors.

(ii) Changes in density, contrast, color and/or saturation levels that alter content by obscuring or eliminating backgrounds, and/or objects or people in the background of the picture, are not permitted.

14. Only entries uploaded and submitted via the entry mail (1stphotocontest@gmail.com) of the website will be accepted.

15. The deadline for submitting entries to the 1st International Contest TRAVEL STORIES of Carnet de Voyage is the 30th of August 2018 23.59 p.m.

16. Copyright holders retain copyright of their work. For awarded pictures, copyright holders grant Carnet de Voyage for unlimited non-exclusive use of pictures for activities in all media, including social media, online and print, in relation to the contest, the exhibition and all promotional and educational activities for and under the auspices of Carnet de Voyage, without any remuneration being due.

17. For all pictures except awarded pictures, copyright holders grant Carnet de Voyage non-exclusive use of pictures for its educational and research activities, without any remuneration being due.

18. The copyright holders represent and warrant that submission of the pictures does not breach any law, and further that no third party can hold any claims or any objections regarding the rights granted to Carnet de Voyage specified in articles 14 and 15. The copyright holders will hold Carnet de Voyage harmless of any claims from third parties related hereto.

19. The Entry Rules and any dispute, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way relating to the Entry Rules (including any non-contractual disputes or claims), shall be governed by Greek law.

20. Any dispute arising from the Entry Rules (whether contractual or non-contractual) shall be decided solely and exclusively by the competent court of Athens.

21. The conditions set out in the Entry Rules are binding, and Carnet de Voyage reserves the right to refuse or exclude any entry at its own discretion.

22. The winners and the finalists of the contest will be announced by the juries committee in the 12th of September till 23.59 p.m. via the website of Carnet de Voyage and the contest.

23. PARTICIPATION IS FREE OF CHARGE.